Over

2Focuz heeft zich gespecialiseerd in de advisering en het oplossen van complexe vraagstukken en moeilijke bedrijfsprocessen. En in het werken met dossiers die een specialistische aanpak vragen. Daar waar de traditionele of de instrumentele aanpak niet meer werkt, gaan wij verder. Hoe groot het probleem ook is, wij maken het inzichtelijk, geven advies en lossen het graag voor u op. 2Focuz biedt voor een breed scala aan vraagstukken maatwerkoplossingen voor zowel profit als non-profit organisaties. Oplossingen die verder gaan dan de standaard oplossingen en vanuit een breder en meer samenhangend perspectief.

Als betrouwbare en duurzame partner werken wij snel, transparant en volgens het principe “afspraak is afspraak” met een gepassioneerde gedrevenheid vanuit een jarenlange ervaring.

Naast Consultancy kan 2Focuz u ondersteuning bieden op het gebied van Onderhoud & Beheer ten aanzien van verschillende vormen van vastgoed. Meer informatie? Stuur een mail naar info@2focuz.nl.

 

Scroll naar beneden en lees meer over onze domeinen diensten.

Domeinen

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Zoekt u een oplossing voor een complex leefbaarheidvraagstuk?  Is de problematiek urgent en er zijn vele partijen bij betrokken? 2Focuz biedt u de helpende hand.

Wij zijn gespecialiseerd in projecten die gericht zijn op een verbetering van de openbare leefomgeving. Wij zijn goed in gebiedsgericht werken waarbij leefbaarheid integraal en planmatig wordt bekeken en beïnvloed. Daarbij betrekken we alle relevante partijen, die onderdeel zijn van de oplossing naar een leefbare (woon)omgeving.

2Focuz biedt u bovendien de mogelijkheid om prestatiegericht te kunnen sturen. U weet zodoende periodiek hoe uw wijk, stadsdeel of gemeente er voor staat. Op die manier krijgt u controle over zaken die er voor uw inwoners toe doen.

Meer informatie? Neem contact op met info@2focuz.nl.  

< TERUG NAAR domeinen

Veiligheid

Veiligheid

Openbare orde en veiligheid is een thema dat iedereen raakt. Mensen willen zich veilig voelen in hun huis, straat, buurt, gemeente en land. De organisatie van openbare orde en veiligheid vraag om een integrale aanpak. De ontwikkeling van die integrale aanpak gaat snel; denkt u bijvoorbeeld maar aan de Top-X benadering.

2Focuz heeft de kennis in huis om u bij uw veiligheidsvraagstukken te ondersteunen.

Of het nu gaat om begeleiding van een individueel gezin waar de omgeving enorme overlast van ondervindt of het maken van beleid en/of  adviseren over leefbaarheidsvraagstukken. Hoe pas je de Top-X benadering toe in wijkgericht werken? 2Focuz geeft u het antwoord en helpt u om uw doelen te bereiken.

Meer informatie? Neem contact op met info@2focuz.nl.

< TERUG NAAR domeinen

Dienstverlening

Dienstverlening

Heeft uw organisatie er na de 3 decentralisaties een aanzienlijk takenpakket bij? Moet u deze taken met  minder middelen uitvoeren? Wilt u uw dienstverlening verbeteren en uw diensten zo effectief en efficiënt mogelijk aanbieden? Wilt u weten hoe u het begrip ‘meer samenleving, minder overheid’ handen en voeten geeft? En bent u op zoek naar een integrale aanpak? 

De consultants van 2Focuz ondersteunen en helpen u daarbij. Dat doen we onder meer door middel van: Procesmanagement, Projectmanagement, Trainen van medewerkers, Ontwikkelen van integratie.

Meer informatie? Neem contact op met info@2focuz.nl.

< TERUG NAAR domeinen

Beleid

Beleid

Worstelt u met een organisatievraagstuk binnen uw organisatie en beschikt u intern niet over juiste expertise? Dient u uw beleid aan te passen op bijvoorbeeld het gebied van Leefbaarheid of Veiligheid? Is een herformulering van het beleid voor uw publieke Dienstverlening nodig of heeft u met een beleidsvraagstuk op Sociaal Maatschappelijk vlak? De beleidsadviseurs van 2Focuz helpen u hier graag bij.

Naast het herschrijven van het beleid, kunnen de beleidsadviseurs van 2Focuz u adviseren over hoe u als organisatie uw dienstverlening richting de burger kan verbeteren en professionaliseren. Of hoe zorgt u ervoor dat de Leefbaarheid en Veiligheid binnen uw domein verbeterd wordt en dient u uw beleid hierop aan te passen?

Maar ook hoe u kan zorgen voor een verhoging van de burgerparticipatie en voldoen aan de huidige eisen ten aanzien de inrichting van sociaal maatschappelijk domein. De beleidsadviseurs kunnen u ondersteunen met het beleid op operationeel, tactisch en strategisch niveau en hebben door hun jarenlange praktijkervaring ruime kennis opgebouwd regel- en wetgeving en kunnen uitstekend werken in een omgeving waar vaak sprake is van tegengestelde belangen. 

Bent u geïnteresseerd in wat de beleidsadviseurs van 2Focuz voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met info@2focuz.nl.

 

< TERUG NAAR domeinen

Sociaal maatschappelijk

Sociaal maatschappelijk

Worstelt uw organisatie met de implementatie van de 3 decentralisaties WMO, jeugd-, en participatiewet? Zoekt u naar manieren om de eigen kracht in de samenleving aan te boren? Denkt u na over het inrichten van wijkteams, maar weet u niet hoe? 2Focuz heeft hierin ruime ervaring.

2Focuz kan uw organisatie richting geven en ondersteunen. Maar ook voor het vergroten van zelfredzaamheid op wijkniveau of het aanpakken van maatschappelijke problemen in wijken zijn wij uw partner.

Dat doen we op verschillende manieren. U kunt een beroep doen op onze adviseurs, beleidsmakers en/of project-, en procesmanagers. We kunnen u ook operationeel ter zijde staan door bijvoorbeeld onderzoek te doen en/of communicatiemiddelen te ontwikkelen en vorm te geven.

Meer informatie? Neem contact op met info@2focuz.nl.

< TERUG NAAR domeinen

Cases

2Focuz heeft voor verschillende opdrachtgevers uiteenlopende projecten uitgevoerd op het gebied van Leefbaarheid, Veiligheid, Dienstverlening, Beleid en Sociaal Maatschappelijk.

Ga naar de casussen om een indruk te krijgen van de projecten waarin 2Focuz reeds heeft geparticipeerd.

Case Beleid
Case Beleid

Situatie

In het westen van het land, vormen vier woningcorporaties het ... Lees meer!

Case Leefbaarheid
Case Leefbaarheid

Situatie

In een kleine apart gelegen woonwijk in een grote gemeente in ... Lees meer!

Case Veiligheid
Case Veiligheid

Situatie

Een middelgrote gemeente worstelde al jaren met de handhaving ... Lees meer!

Case Klantgerichte Publieke Dienstverlening
Case Klantgerichte Publieke Dienstverlening

Situatie

Een grote gemeente in het zuiden van Nederland organiseerde ha... Lees meer!

Case Sociaal-Maatschappelijk
Case Sociaal-Maatschappelijk

Situatie

In een middelgrote gemeente in het zuiden van het land werd al... Lees meer!

Case Beleid
Case Beleid

Situatie

In het westen van het land, vormen vier woningcorporaties het bestuur van een beheersorganisatie die in het leven is geroepen voor een bijzondere doelgroep. De exploitatie was al enkele jaren negatief en één van de woningcorporaties had al vaker aangegeven uit de beheersorganisatie te willen stappen omwille van deze negatieve exploitatie.

Doel

Het doel van het project was om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de exploitatie van de beheersorganisatie tenminste sluitend te krijgen. Daarnaast diende er onderzoek te worden gedaan naar de mogelijkheid om het beheer van de woningen door een externe partij te laten uitvoeren en bij de corporaties te onderzoeken of men als driehoofdig bestuur verder wenste te gaan.

Aanpak

Uitgangspunt was onderzoek te doen naar een manier om de exploitatie sluitend te krijgen. 2Focuz bepaalde na een startoverleg met de aandeelhouders de scope van de businesscase. Deze scope werd beschreven in een startnotitie. In de startnotitie werden vijf onderwerpen en vijf onderzoeksvragen uitgewerkt waarvoor herbezinning nodig was:

1. Beheer, exploitatie en ontwikkeling van bestaande en nieuwe standplaatsen

2. Toewijzingsbeleid

3. Financiële situatie en de gemeentelijke rol in het oplossen ervan.

4. Leefbaarheid en naleving van geldende wet- en regelgeving.

5. Communicatie en overleg met bewoners.

 

Om uitvoering te geven aan de startnotitie werd de directie van de vier aandeelhouders geïnterviewd en de resultaten geanalyseerd. Op basis van de uitkomst is onderzoek gedaan naar alle mogelijke alternatieven en is door de Procesmanager in samenwerking met de planeconoom een advies geschreven voor de aandeelhouders. Om de rechtsgeldigheid van het advies te toetsen is door 2Focuz tevens een jurist ingeschakeld. Het advies is vervolgens in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gepresenteerd door de Procesmanager.

 

Resultaat

2Focuz heeft binnen de gestelde tijd van twee maanden en het beschikbare budget van €16.000 de business case opgeleverd en de aanbevelingen gepresenteerd tijdens de Algemene Vergadering Van Aandeelhouders. Tijdens die vergadering is besloten tot het uitbesteden van het beheer en huurinning. Tevens is overeenstemming bereikt over de uittreding van één van de vier aandeelhouders en de financiële afwikkeling daarvan.

Op basis van het door 2Focuz voorgestelde en ingezette beleid om sommige onrendabele verhuureenheden te verkopen en een gestructureerde wijze van uitvoering van achterstallig (groot) onderhoud is de exploitatie sluitend gemaakt.

 

 

< TERUG NAAR cases
Case Leefbaarheid
Case Leefbaarheid

Situatie

In een kleine apart gelegen woonwijk in een grote gemeente in het zuiden van het land was er geen duidelijk onderscheid meer tussen wonen en werken door elkaar heen wat wel volgens de bestemmingsplanregels zo dient te zijn. Verder waren de gebouwen in de woonwijk te kort op elkaar gebouwd en de nakoming van wet- en regelgeving was in het geding door crimineel gedrag van wijkbewoners.

Doel

Het doel was om enerzijds een schone en veilige woonomgeving te creëren en anderzijds een herkenbare en goed bereikbaar bedrijventerrein te realiseren. Daarnaast was een belangrijk doel om binnen het projectgebied een situatie te creëren waardoor de overheid weer haar gezag kon  uitvoeren.

Aanpak

2Focuz is gevraagd om het integraal projectmanagement uit te voeren binnen het projectgebied uit te voeren. De basis voor deze operatie vormde een nieuw bestemmingsplan. In het kader hiervan heeft 2Focuz een Projectmanager beschikbaar gesteld die als eerste aanspreekpunt fungeerde voor alle convenantpartijen, te weten: gemeente, woningcorporaties, politie en de belastingdienst en de overige stakeholders (150 partijen). Naast eerste aanspreekpunt voor alle convenantpartijen, was 2Focuz verantwoordelijk voor de begeleiding van de sanering en herinrichting van een woon-/werkwijk waarbij de helft van de 140 gezinnen elders in een nieuwe huisvestiging gevestigd werden. Daarnaast werden de positief IMK en BIBOB getoetste ondernemers op een nieuw bedrijventerrein gevestigd. Naast het projectmanagement was 2Focuz verantwoordelijk voor de operationele leiding ten aanzien van 7 medewerkers binnen het project.

Resultaat

Het resultaat van het project is een woonomgeving waar leefbaarheid, bruikbaarheid en veiligheid in samenwerking met bewoners is gerealiseerd. Daarnaast is een bedrijventerrein gerealiseerd dat aan de wens van de ondernemers voldoet, waar bedrijfskavels duidelijk zijn afgebakend en waar de bedrijfsvoering ook in fiscale zin, aan de hoogste eisen voldoet.

De inzet van 2Focuz heeft er uiteindelijk toe geleidt dat binnen 2 jaar reeds 75% van de doelstelling was gerealiseerd terwijl voor de hele doorloop van het project 5 jaar was voorzien.

< TERUG NAAR cases
Case Veiligheid
Case Veiligheid

Situatie

Een middelgrote gemeente worstelde al jaren met de handhaving van de openbare orde in een aantal kleine wooneenheden. Niet alleen gaven de bewoners eigen richting aan wet- en regelgeving maar ook lukte het maar niet om de diverse betrokken afdelingen zodanig met elkaar te laten samenwerken dat er als één gemeente werd gewerkt. 2Focuz werd gevraagd om de handhaving via een projectmatige aanpak vorm te geven, afdelingen met elkaar in verbinding te brengen en handhavers en toezichthouders in het veld te begeleiden zodat ze naar de toekomst toe zelfstandig konden optreden.

Doel

Het doel was om als gemeente als één geheel zich naar buiten toe te profileren, de samenwerking tussen de diverse handhavende en toezichthoudende afdelingen te verbeteren en aan bewoners duidelijk te maken dat het eigen richting geven aan wet- en regelgeving niet langer werd getolereerd met als resultaat dat er een genormaliseerde situatie ontstond.

Aanpak

De adviseur/projectmanager van 2Focuz heeft in samenwerking met de Coördinator Handhaving en na afstemming met Burgemeester en Wethouders het plan van aanpak, het uitvoeringsplan en draaiboek opgesteld teneinde het probleemgebied aan te pakken. Daarnaast heeft 2Focuz handhavingsacties op een groot aantal locaties gecoördineerd en de constateringen voortkomend uit deze gebundeld. Deze constateringen zijn vervolgens in acties uitgezet bij de diverse in- en externe afdelingen. Aansluitend zijn wekelijks nieuwe controles uitgevoerd en zijn de medewerkers gecoacht in de omgang (houding, gedrag en communicatie) met de bewoners. De totale doorlooptijd bedroeg 9 maanden.

Resultaat

2Focuz heeft binnen de gestelde termijn en binnen het beschikbare budget de gestelde doelen gerealiseerd; de openbare orde is hersteld en de gemeente is weer ‘in control’. Afdelingen stemmen af over de periodiek uit te voeren acties en kunnen ook als individuele handhaver en toezichthouder optreden doordat zij door coaching weten om te gaan met tegenwerking en bedreigingen door bewoners. Verder heeft de aanpak van 2Focuz geresulteerd in het herstellen en verder optimaliseren van de communicatie tussen de diverse handhavende en toezichthoudende afdelingen, zowel in- als extern, wat een integrale aanpak naar de toekomst toe mogelijk maakt ten aanzien van handhaving.

 

 

< TERUG NAAR cases
Case Klantgerichte Publieke Dienstverlening
Case Klantgerichte Publieke Dienstverlening

Situatie

Een grote gemeente in het zuiden van Nederland organiseerde haar dienstverlening vanuit diverse vakafdelingen. Omdat de dienstverlening niet centraal werd geregeld, beschikte de gemeente over onvoldoende informatie wat betreft het aantal klantcontacten, de wachttijden, producten en diensten die werden besteld en afgenomen en de afhandelingstermijn. Dit resulteerde in een slechte klantbeoordeling. Omdat de gemeente haar dienstverlening klantgerichter, efficiënter en effectiever wilde inrichten ging ze over naar één centrale publieke dienstverlening. Peter van den Bogaert en Chantal Ehlen, tegenwoordig Eigenaar en Consultant bij 2Focuz, werden bij deze gemeente ingezet als respectievelijk projectmanager en procesmanager om dat voor elkaar te krijgen.

Doel

Het stroomlijnen van 300.000 klantcontacten per jaar via een geïntegreerde frontoffice, in samenwerking met de back-offices. Met als doel de uitwisseling van producten en diensten tussen burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen centraal te organiseren bij zowel de balies als via telefoon, post en digitale kanalen en te komen tot een klantgerichte, efficiënte en effectieve dienstverlening.  

Aanpak

Allereerst is er een advies uitgebracht richting directie en bestuur in het kader van het centraliseren van alle publieke dienstverlening en te gaan werken vanuit de 1-loket gedachte. Na goedkeuring, zijn vervolgens zijn alle publieke afdelingen samengevoegd – de frontoffice – en is een koppeling van alle systemen gerealiseerd. 2Focuz heeft het coachingstraject opgesteld en begeleid van de medewerkers in het kader van de “nieuwe werken”. Daarnaast is tevens een groot deel van de publieke dienstverlening gedigitaliseerd en heeft 2Focuz het INK kwaliteitsmodel ingevoerd teneinde een zelfevaluatie uit te voeren en de dienstverlening te kunnen meten.

Resultaat

De projectmanager realiseerde ruim binnen de gestelde termijn van twee jaar een gecentraliseerde frontoffice en een efficiency- en effectiviteitverbetering wat leidde tot een grotere klanttevredenheid. De frontoffice van de gemeente stond tijdens de projecttermijn doorlopend in de top 3 van beste publieksbalies in een landelijke benchmark.

De procesmanager herschreef de werkprocessen en kende deze prestatie-indicatoren toe. Op basis hiervan werd het personeel slimmer ingezet, waardoor piekmomenten werden opgevangen. De back-offices waren hierdoor beter in staat om de kwaliteit en kwantiteit van de afgegeven producten en diensten te bewaken en te borgen en ontstond er als gevolg hiervan een grotere medewerkerstevredenheid en een verbreding van kennis en kunde van medewerkers.

De burger kreeg bovendien informatie over wanneer er nagenoeg geen wachttijd was en wanneer het aan de balies drukker was, zodat voor een aantal producten beter een ander (digitaal) kanaal kon worden benut.

< TERUG NAAR cases
Case Sociaal-Maatschappelijk
Case Sociaal-Maatschappelijk

Situatie

In een middelgrote gemeente in het zuiden van het land werd al jaren gewerkt aan het sociaal maatschappelijk opwaarderen van een volksbuurt. Naast een behoorlijke mate van criminaliteit kenmerkte de wijk zich ook door laaggeletterde en financieel zwakke bewoners. Het aantal bewoners dat afhankelijk was van een uitkering bedroeg ruim vier maal zoveel als in de rest van de gemeente. Ook kende de wijk een hoog percentage leegstand in het sociale vastgoed. Nagenoeg alle sociaal maatschappelijke functies waren in de loop der tijd uit de wijk weggesaneerd. Een openbare basisschool stond op het punt om eenzelfde lot te ondergaan.

2Focuz werd gevraagd om een integraal Projectleider en een Procesmanager te leveren.

Doel

Het doel was om als gemeente samen met de woningcorporatie, handhaving en diverse sociaal maatschappelijke organisaties als één geheel op te trekken, de samenwerking tussen de diverse partners te verbeteren en de bewoners te bewegen om samen met de projectleden de opbouw van de wijk ter hand te nemen. Voor het project werden vier doelen geformuleerd:

Herovering van de wijk

Kansgericht werken aan een sociale stijging

Kansgericht werken aan leefbaarheid en veiligheid

Kansgericht werken aan een veilige wijk

Aanpak

De aanpak is gebaseerd op twee pijlers;

De Veilige Buurten Team aanpak, waarbij wijkbewoners door projectleden worden bevraagd naar de drie meest dringende zaken die moeten worden opgelost en waarbij de bewoners zelf actief meehelpen in de oplossing van het probleem. De aanpak werkt cyclisch, vraagt bij aanvang opbouw van vertrouwen en het geven van het goede voorbeeld en onconventioneel handelen.

De Achter de Voordeur aanpak, gestoeld op het één gezin, één plan, één regisseur principe.

De integrale Projectleider van 2Focuz stuurt daarbij op beide pijlers en verbind deze.  

Sturing in de samenhang van de doelen gebeurd op basis van door de Stuurgroep vastgestelde prestatie indicatoren. De Procesmanager van 2Focuz is verantwoordelijk voor het vergaren, de verwerking en de analyse van de gegevens en het inrichten en optimaliseren van processen. De Procesmanager adviseert daarnaast de Projectleider.

De Projectleider is verder verantwoordelijk voor het verbreden van het netwerk van sociale partners. Het geheel moet leiden tot een volwaardig wijkgerichte aanpak.

Resultaat

Het project is in twee fases verdeeld. De 1e fase opstartfase van twee jaar waarin het opbouwen van vertrouwen en het geven van het goede voorbeeld centraal staat. De VBT aanpak krijgt hier een stevige bodem om in te gedijen. In de 2e fase staat de Achter de Voordeur aanpak centraal. Aandacht wordt gericht op de individuele bewoner/gezin. De resultaten en budgetten lopen in de pas met de gestelde normen en er is duidelijk progressie in de wijk zichtbaar naar een genormaliseerde situatie.

 

 

< TERUG NAAR cases

Diensten

Veranderingsmanagement

Veranderingsmanagement

Wilt u grote veranderingen in uw organisatie doorvoeren? Maar weet u niet hoe u deze veranderingen moet implementeren  en  tot een goed einde brengt? De verandermanagers van 2Focuz helpen u graag.

Veranderingen in organisaties leiden vaak tot weerstand bij degenen die ze moeten uitvoeren. 2 Focuz brengt in kaart waar de weerstand tegen verandering in uw organisatie zit en tot welk gedrag dit leidt.

Daarna bieden wij u de handvatten en methodieken aan die u nodig heeft om weerstand weg te nemen of bij te sturen. Met als doel de veranderingsbereidheid bij uw werknemers te vergroten zodat u de gewenste verandering kunt realiseren. Wij begeleiden u  en meten tussentijds en achteraf de resultaten van de geleverde inspanningen.  Daarmee versterken wij de veranderingscapaciteit van uw organisatie duurzaam.

Bent u geïnteresseerd in wat de verandermanagers van 2Focuz voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met info@2focuz.nl.

< TERUG NAAR diensten

Coaching

Coaching

Is uw organisatie in beweging? Bent u bezig met het realiseren van een verandertraject waar gedrag- en cultuurverandering onderdeel van uit maken? Is uw doel een succesvolle inzet van uw (project)medewerkers in uw organisatie? De coaches van 2Focuz investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers en halen het beste in hen naar boven. Met als uitgangspunt: uw organisatiedoelen samen realiseren.

Coaching is tegenwoordig niet meer weg te denken uit organisaties en wordt steeds vaker ingezet als instrument voor performanceverbetering. Want investeren in de ontwikkeling van mensen is essentieel voor een bloeiende organisatie. Zo blijven mensen gemotiveerd en worden kwaliteit en kracht van de organisatie vergroot.

2Focuz biedt individuele coachingsgesprekken aan, maar ook in team- of projectverband. Coaching in teamverband is met name gericht op doelmatigheid, samenwerking en het beïnvloeden van interactie binnen het team. Coaching wordt dan met name ingezet om een prettige en effectieve samenwerking binnen het (project)team tot stand te brengen wat leidt tot een succesvolle inzet van de medewerkers  binnen het project.

Wilt u weten wat de coaches van 2Focuz voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met info@2focuz.nl

< TERUG NAAR diensten

Procesmanagement

Procesmanagement

Ontdekt u knelpunten in uw (interne) processen? Lopen bedrijfsprocessen daardoor spaak? Haalt u zo onvoldoende rendement uit uw organisatie? De procesmanagers van 2Focuz helpen uw bedrijf weer op de rit.

Bedrijfsprocessen die op de juiste manier zijn ingericht dragen bij aan de prestaties van uw bedrijf. Goede bedrijfsprocessen houden kosten in de hand, zorgen voor transparantie en zijn beter te handhaven en controleren.

Daarom helpen onze procesmanagers u om: de doeltreffend-, en doelmatigheid van uw procesinrichting te vergroten, kennis van uw medewerkers te beheren, de kwaliteit van uw dienstverlening te handhaven en de complexiteit van de uitvoering te beheersen.

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat onze managers voor u kunnen betekenen? Neem contact op met info@2focuz.nl.

 

< TERUG NAAR diensten

Resource Management

Resource Management

Bent u op zoek naar de juiste mensen voor uw project? Heeft u deze mensen niet beschikbaar binnen uw eigen organisatie? 2Focuz helpt u de juiste medewerkers voor uw organisatie te selecteren. Als u dat wenst kunnen onze consultants het gehele traject, van selectie tot en met het afsluiten van (project)contracten, voor u verzorgen.

Wat wij u uit handen kunnen nemen: opstellen functieprofielen, samenstellen projectmanagementteam, werving en selectie en afsluiten (project)contracten.

Meer informatie? Neem dan contact op met info@2focuz.nl

< TERUG NAAR diensten

Projectmanagement

Projectmanagement

Heeft u een project waarbij veel (externe) partijen zijn betrokken?  Is het vraagstuk dat u moet managen en uitrollen omvangrijk en complex? Heeft u specifieke  kennis nodig die binnen uw organisatie (nog) ontbreekt? Of zit uw project muurvast? Dan doet u een beroep op de projectmanagers van 2Focuz.

Onze projectleiders  zijn gespecialiseerd in integraal projectmanagement. Wij hebben onze sporen verdiend in projecten waarin complexe samenwerkingstrajecten en ketensamenwerking de sleutel tot het succes vormen. Veel ervaring hebben wij in het samenwerken en omgaan  met moeilijke doelgroepen.

Is uw project vastgelopen? Dan trekken wij hem weer vlot. Wij pakken de draad op waar anderen zijn gestopt en gaan verder als een instrumentele aanpak niet meer werkt.

2Focuz benadert ieder project uniek en valt niet terug op routine .Omdat wij geloven en ervaren dat bij een doel-, en resultaatgerichte aanpak weinig instrumentarium nodig is.

Wij staan voor resultaat. Daarom maken wij met u vooraf duidelijke, meetbare afspraken over: de projectorganisatie, werkwijze, tijd, geld, kwaliteit, projectrisico’s en communicatie.  Zo weet u precies wat u van ons mag verwachten en waar u ons op mag afrekenen.

De projectmanagers van 2 Focuz brengen uw project  doel- en resultaatgericht tot een goed einde, zonder oog en oor te verliezen voor alle betrokkenen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met info@2focuz.nl

< TERUG NAAR diensten

Performance management

Performance management

Bent u op zoek naar een instrument dat de strategie van uw organisatie  meet, bewaakt en analyseert op basis van prestaties? Zoekt u een werkwijze die uw organisatie in staat stelt direct te sturen op doelen, processen en resultaat? Dan heeft u behoefte aan performance management.

Organisaties die op de juiste manier performance management inzetten, boeken de beste resultaten en hebben de meest tevreden werknemers. Onze consultants helpen u met het succesvol implementeren van performance management. 

Performance management geeft u een actueel inzicht in de prestaties binnen uw bedrijf. Performance management maakt u in een oogopslag duidelijk waar  extra sturing nodig is en waar uw organisatie op koers ligt.

Op die manier bent u in staat om strategische doelen, processen en resultaten in uw organisatie tijdig  bij te sturen en te beheersen.

De juiste inzet van performance management leidt tot  een focus op de dingen die er echt toe doen. Uw medewerkers krijgen daardoor  een beter inzicht in de succesfactoren van hun werk. Dat leidt tot een verbetering van de kwaliteit van uw producten en diensten en tevens  tot een hogere klant- en medewerkerstevredenheid.

Bent u nieuwsgierig geworden wat 2Focuz voor u kan betekenen? Neem dan contact op met info@2focuz.nl

< TERUG NAAR diensten

Programmanagement

Programmanagement

Lopen er veel projecten tegelijk in uw organisatie? Ontbreekt de samenhang tussen deze projecten en leidt dat tot chaos tot onvrede? Dat bieden onze programmamanagers uitkomst.

De programmamanagers van 2Focuz realiseren uw strategische doelstellingen door de resultaten van uw projecten integraal te bundelen en te sturen op samenhang. Wij zijn goed in het doorvoeren van veranderingen in complexe projecten die een grote impact hebben op de bestaande organisatie, waarbij we de relatie met de omgeving niet uit het oog verliezen.

De programmamanagers van 2Focuz zijn doelgericht en hebben de focus op draagvlak. Zij monitoren de programmaomgeving continu en verbinden en benutten de netwerken binnen de lopende projecten. Om zo kansen te creëren en een stevige beïnvloeding en lobby op uw strategische organisatiedoelstellingen te bewerkstelligen. 

Bent u geïnteresseerd in waar de programmamanagers van 2Focuz voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met info@2focuz.nl.

< TERUG NAAR diensten

Interim management

Interim management

Heeft uw organisatie interim-management nodig om de bedrijfsvoering te optimaliseren en/of cultuur- en verandertrajecten te bewerkstelligen? Bent u op zoek naar specifieke kennis of heeft u tijdelijke vervanging nodig? 2Focuz levert u het interim-management waarnaar u op zoek bent.

Onze managers hebben hun sporen ruimschoots verdiend en leveren een waardevolle bijdrage aan uw bedrijfsvoering. 

Worstelt u met een forse managementopgave, een noodzakelijke professionaliseringsslag, ogenschijnlijk onoverbrugbare problemen,

onrust in de organisatie of een gebrek aan samenwerking? Onze ervaren managers weten hoe ze deze problematiek moeten aanpakken en werken samen met u aan de oplossing. 

Resultaat is ons uitgangspunt. De eerste vraag die wij u zullen stellen is wat wij moeten achterlaten als de klus geklaard is. Daar mag u ons op afrekenen. Want resultaat is waar 2Focuz voor staat.

Meer informatie? Neem dan contact op met info@2focuz.nl.  

< TERUG NAAR diensten

Projectondersteuning

Projectondersteuning

Heeft uw organisatie behoefte aan ondersteuning om belangrijke en/of complexe projecten succesvol(ler) uit te voeren? De project managementondersteuners (pmo’ers) van 2Focuz staan voor u klaar. Onze pmo’ers  hebben ruime ervaring bij de overheid, maar zijn ook inzetbaar in non-profit organisaties. Wij bieden in de volle breedte ondersteuning aan, maar zijn ook beschikbaar voor de ondersteuning van deelprojecten, bijvoorbeeld op proces- en/of performancemanagement. Kortom, wij bieden uw organisatie projectondersteuning aan waar u het nodig heeft.

Onze pmo’ers zijn deskundig op de volgende werkgebieden: Resourcemanagement, Kennismanagement, Omgevingsmanagement / Stakeholdersmanagement, Risico- en issuemanagement, Verandering- en scopemanagement, Document- en configuratiemanagement, Benefitmanagement, Planning, Rapportage, Projectfinanciën en  Kwaliteitsborging en Communicatie.

Meer informatie? Neem dan contact op met info@2focuz.nl.

< TERUG NAAR diensten

Nieuws

01-09-2015

De nieuwe website van 2Focuz is online! 2Focuz is met name partner voor de (gemeentelijke) overheid ten aanzien van een aantal domeinen waarin zij zich gespecialiseerd heeft. Wilt u weten wat 2Focuz voor u kan betekenen, neem dan een kijkje bij onze diensten en de domeinen waarbinnen wij werkzaam zijn. Wilt u weten welke resultaten 2Focuz heeft gerealiseerd voor diverse opdrachtgevers? Bij cases kunt u voorbeelden vinden van de vele projecten die wij reeds succesvol hebben mogen uitvoeren. 
En uiteraard veel dank aan Pixoyo die deze mooie site voor ons heeft ontworpen en gebouwd.

 

30-01-2015

Speciaal voor gemeentelijke overheden heeft 2Focuz een innovatief instrument ontwikkeld waarmee overheden prestaties op het gebied van onder meer Leefbaarheid, Veiligheid en Sociale Cohesie in hun eigen gemeenten kunnen meten en hiermee pro-actief en gericht kunnen inzetten op gebieden die de aandacht vragen. Dit maakt het mogelijk om een duidelijke concentratie in werkzaamheden aan te kunnen brengen, uw aandacht gericht te kunnen inzetten en uiteindelijk een aanzienlijke kostenreductie mogelijk te maken. Wilt u met uw gemeente ook koploper zijn op het gebied van pro-actief wijkgericht werken? Neem dan nu contact me ons op via info@2focuz.nl!

29-01-2015

Naast de specialistische Consultancydiensten kan 2Focuz u ondersteunen ten aanzien van Beheer en Onderhoud en aanverwante aspecten. 2Focuz Beheer zal binnenkort online zijn. Wilt u in de tussentijd al meer weten omtrent de mogelijkheden in dit kader? Stuur een email naar info@2focuz.nl.

Vacatures

Op het moment hebben we geen open vacatures. Maar we staan altijd open voor nieuw talent. Stuur je CV naar peter@2focuz.nl en wellicht nemen we dan contact met je op. 

Contact

HEEFT U VRAGEN OF WILT U EEN OFFERTE AANVRAGEN
NEEM DAN HIER CONTACT MET ONS OP.

 

address Nieuwstraat 6, 5911 JT, Venlo
telephone 088-0601100